La gleva de l’home / La gleba del hombre

L’HOME, ALLÍ A CIUTAT, LA GRAN BORDERIA DEL MÓN, ES FILL D’UNA CASA MIGRADA. ALLÍ PAS HI TROBA LES INFLUENCIES SANITOSES QUE L’HAN DE FER CREIXER ROBUST. VIU SENSE CUSTÒDIA DE LA REGIÓ TRADICIONAL I, PER AIXÒ, ES FA DESCREGUT, APAGA EL CALIU DE LA TRADICIÓ I S’ABANDONA A LES FEROTGES CORRENTS DEL MÓN

En l’anterior article fèiem una defensa aferrissada de l’essència de la pagesia i, tot agermanant-la amb la forma primogènita del viure humà, la presentàrem com a desconeguda del desequilibri i la complicació de la vida moderna alhora que la vèiem farcida de nombroses i enyorades virtuts. Procurem avui, tot estivant del nus, descabdellar la qüestió de l’arrelament que sent el pagès per la seva terra, el vincle de l’home tradicional amb la seva regió.

El defensor de la terra. Com de sovint fa doldre la nostra consciència sentir una expressió nostrada que essent tan catalana ara és avui manllevada i maltractada per la ideologia socialista. I doncs, ens proposem d’escorcollar, en defensa pròpia, aquest concepte, la gent de la terra, no per esmussar la punta d’aquesta llança sinó per retornar-la a sos legítims propietaris, per prendre-la en favor de la nostra causa. Perquè aquesta expressió diu, tota ella sola, que l’home de pagès, amb son esperit regional, és l’amo de la terra.

Ja ens vàrem referir a l’arrelament a la terra com una virtut de pagès i com d’aquestes profundes arrels en broten joioses brancades d’on es cullen suculents fruits com són la fermesa de les famílies, el sosteniment de llargues nissagues i el nodriment espiritual i material per a tota una nació. El venerable Torras i Bages, bisbe fill de pagès, va entendre perfectament la importància de la vida regional i, en un dels seus grans fragments, es refereix a l’arrelament que té l’home en la seva regió i no ens podem estar de reproduir-lo paraula per paraula:

«Amem la vall en que nasquérem, la vila en que vegérem la primera llum, l’encontrada del nostre origen; mes, aquesta amor quedarà vençuda per les magnificències del luxe i la seducció dels plaers, si dit sentiment d’amor al país nadiu no està consagrat per la Religió; lo que clava a l’home a sa comarca és l’atracció que sobre d’ell exerceix la parròquia en què fou batejat, el cementiri en què reposen els ossos de sos pares, la veu amiga de la primera campana que oi en la vida, la creu que fita l’entrada del terme, les honrades costums de tendra pietat, les pures afeccions de família, en una paraula, un món espiritual qui condueix més a la felicitat que no pas tot el materialisme dels grans centres».

La creació, en l’ordre natural que tendrament va estendre sobre el món, volgué que tota bestiola tingués racó on arrecerar-se: així l’esquerpa geneta saluda la nit a peu de son cau, l’astuta guilla surt de la seva balma i la gaia oreneta, en retornar de la llarga travessa, passa l’estiuada pels volts de son niu. Fins en els oblidats marges dels conreus, troba l’home que, eixarcolant-los, la mala herba també s’enduu a son dessota, un tros de terra de la seva propietat. I llavors, l’amatent pagès, admirador de la divina creació, a aquell petit bocí terròs, que l’herba s’enduu amb les seves pobres arrels, li diu per l’amable nom de gleva.

És doncs llei de natura que tota criatura disposa per ventura d’un jaç damunt de la terra i que fou Déu mateix qui rubricà i sancionà aquesta legislació puix en les mateixes pàgines de l’Evangeli es poden trobar els seus decrets. L’home és cridat a la possessió de la terra, a fer-ne casa seva, com els gripaus disposen de la seva bassa o les sargantanes fan la hivernada dins llur call.

Però l’home disposa de raó i d’esperit i no pot tancar, com fan les bestioles, tota la seva existència i rica essència dins d’un cau, dins del clos d’una casa. L’home té la necessitat d’una llar on l’ànima, amb les seves pures afeccions, trobi la fonda on passar a dispesa la penitència i les alegries d’aquest món.

El sentiment que l’home té per la seva llar és doncs efecte d’una verdadera afecció de la seva ànima. Els seus sentits poc o gens tenen a dir-hi i de demostracions d’aquest fenomen n’hi ha a vessar. Coneixem com cases modestes desperten un verdader sentiment d’afecció en llurs fills i, d’oposat, grans casalots són desconsiderats, abandonats i malvenuts per les restes d’una antiga nissaga. Hi ha, doncs, en aquest món, una casa material amb la qual l’home és lligat per la necessitat mundana, i una llar espiritual amb la qual és nuat per les misterioses vetes de l’ànima.

L’afecte que guarda tot fill pel tancat de la seva casa o pel clos de la seva vall és, a parer nostre, un afecte més de la pietat filial, d’aquell lligam que tota ànima sent pel seu origen; lloc d’on neixen, com efluvi, els dolços perfums de l’enyor.

La regió és la gleva de l’home, és la seva casa espiritual. En ella s’hi ha covat la seva ànima rebent la influència dels grans educadors de l’home. Les seves arrels allí han trobat l’abundós nutrient de la família, la tradició de la pàtria i la fe del cristià, grans confeccionadors de la persona, custodis de la naturalesa humana.

La clarividència de Torras i Bages no solsament descriu a la perfecció els lligams de l’home amb la seva regió sinó que els contraposa amb les pobres afeccions que generen els grans nuclis urbans. L’home, allí a ciutat, la gran borderia del món, és fill d’una casa migrada. Allí pas hi troba les influències sanitoses que l’han de fer créixer robust. Viu sense custòdia de la regió tradicional i, per això, es fa descregut, apaga el caliu de la tradició i s’abandona a les ferotges corrents del món.

No podem cloure aquest article sense fer una referència al verdader patriotisme, fill del regionalisme. Com els arbres no queden enterrats dins la terra o enclotats en els escocells, sinó que creixen més enllà fregant els horitzons amb les branques; l’home regional no és un home isolat del món. El regionalista, com diu la història, no és esquerp ni covard, puix és dels primers a abandonar la terra per unir-se amb els seus veïns en la persecució de la finalitat de la vida, que no entén de geografia, i en la defensa de la pàtria, congregació de les seves agermanades regions.

En canvi, a ciutat trobem xerraires que sols tenen per a aplegar-se la bandera d’un nacionalisme o altre puix la seva pietat és atròfica i desconeix l’agraïment per la terra. I els ciutadans  nacionalistes agafen pols, puix no són capaços de moure un dit per una pàtria que els és estranya, perquè ningú dona la vida per un trist drap ni per la sort de qui no veu com germans. L’home, en definitiva, sols pot servir la pàtria si en ella hi veu el servei i la salut de la seva regió.

Sigui tornada la terra a llurs propietaris i els legítims propietaris, retornem a la terra. I fora l’home que, a vela d’una desconeguda i nociva ideologia, vol enfonsar la nostra terra en la mar del món, alhora que es diu, el defensor de la terra.

Pere Pau, Círcol Tradicionalista Ramon Parés y Vilasau (Barcelona)

*****

La gleba del hombre

 

El hombre, allí en la ciudad, en el orfanato más grande del mundo, es hijo de una casa sin cimientos. En la ciudad, no encuentra las sanas influencias que le hacen crecer robusto. Vive sin la protección de la región tradicional y, por eso, se hace descreído, ahoga el rescoldo de la tradición y se abandona a las feroces corrientes del mundo.

En el anterior artículo hacíamos una defensa enconada de la esencia del campesinado y, hermanándola con la forma primogénita del vivir humano, la presentamos como desconocedora del desequilibrio y de la complicación de la vida moderna, al mismo tiempo que la veíamos rebosante de numerosas y añoradas virtudes. En el presente artículo procuramos, desmadejando el nudo, abordar la cuestión del arraigo del campesino por su tierra, del vínculo del hombre tradicional con su región.

El defensor de la tierra. A menudo duele en nuestra conciencia observar cómo una expresión nuestra, tan catalana, ha sido tomada y maltratada por ideologías extrañas. Por eso, nos proponemos registrar, en defensa propia, este concepto de la gente de la tierra, no para desafilar la punta de esta lanza sino para devolverla a sus legítimos propietarios, para tomarla en favor de nuestra causa. Porque esta expresión dice, por sí sola, que el hombre de campo, con su espíritu regional, es el amo de la tierra.

Ya nos hemos referido, en el anterior artículo, al arraigo en la tierra como una virtud del campesino y cómo de estas profundas raíces brotan alegres cogollos de donde se cosecharán suculentos frutos, como son la fortaleza de las familias, el sostenimiento de largas alcurnias y el alimento espiritual y material para toda una nación. El venerable Torras y Bages, obispo e hijo de campesinos, entendió perfectamente la importancia de la vida regional y, en uno de sus grandes fragmentos, se refiere al arraigo que tiene el hombre con su región; no podemos evitar reproducir sus palabras textuales:

«Amamos el valle donde nacimos, la villa donde vimos la primera luz, la comarca de nuestro origen; pero este amor quedará vencido por las magnificencias del lujo y la seducción de los placeres, si dicho sentimiento de amor al país nativo no está consagrado por la Religión; lo que clava al hombre en su comarca es la atracción que sobre él ejerce la parroquia donde fue bautizado, el cementerio donde reposan los restos de sus padres, el amigable repicar de la primera campana oída en la vida, la cruz de caminos que señala la entrada al municipio, las honradas costumbres de tierna piedad, las puras afecciones de familia; en una palabra, un mundo espiritual que conduce más a la felicidad que todo el materialismo de los grandes centros».

La Creación, que tiernamente extendió el orden natural sobre el mundo, quiso que todo ser viviente tuviera un rincón donde resguardarse. Así, la huraña gineta saluda a la noche al pie de su madriguera; la astuta guilla sale de su escondrijo; y la alegre golondrina, cuando vuelve de su larga travesía, veranea alrededor de su nido. Hasta en los olvidados márgenes de los cultivos, encontramos al hombre que, al arrancar las malas yerbas, arranca también con ellas un trozo de tierra de su propiedad. Y entonces, el apasionado campesino, admirador de la divina Creación, a aquel pequeño pedazo de tierra que la hierba se llevó con sus pobres raíces, lo llama por el amable nombre de gleba.

Es, pues, de ley natural que toda criatura dispone de un lecho sobre la tierra y que fue Dios mismo quien rubricó y sancionó esta legislación, pues en las mismas páginas del Evangelio se pueden encontrar sus decretos. El hombre es llamado a la posesión de la tierra, a construir su casa, como los sapos disponen de su balsa o las lagartijas pasan la invernada dentro de su escondrijo.

Pero el hombre dispone de razón y de espíritu y no puede limitar, como hacen los animalillos, toda su existencia y rica esencia dentro de una madriguera, dentro del vallado de una casa. El hombre tiene la necesidad de un hogar donde el alma, con sus puras afecciones, encuentre la fonda donde dar alojamiento a las penitencias y a las alegrías de este mundo.

El sentimiento que el hombre tiene por su hogar resulta, pues, de una verdadera afección de su alma. Sus sentidos poco o nada tienen parte en ello. Son abundantes las demostraciones de este fenómeno. Observamos cómo casas modestas consiguen despertar un verdadero sentimiento de afección en sus hijos y, también por el contrario, cómo grandes caserones son desconsiderados, abandonados y malvendidos por el último miembro de su antigua alcurnia. Hay, pues, en este mundo, una casa material con la cual el hombre es ligado por la necesidad mundana, y un hogar espiritual con el cual es anudado por las misteriosas vetas del alma.

El afecto que guarda todo hijo por el cercado de su casa o de su valle es, a parecer nuestro, un afecto más de la piedad filial, de aquel vínculo que toda alma siente por su origen; lugar de donde nacen, como efluvio, los dulces perfumes de antaño.

La región es la gleba del hombre, es su casa espiritual. En ella se ha incubado su alma recibiendo la influencia de los grandes educadores del hombre. Sus raíces allí han encontrado el abundoso nutriente de la familia, la tradición de la patria y la fe del cristiano, grandes hacedores de la persona, custodios de la naturaleza humana.

La clarividencia de Torras y Bages no solamente describe a la perfección los vínculos del hombre con su región, sino que los contrapone a las pobres afecciones que generan las grandes aglomeraciones urbanas. El hombre, allí en la ciudad, en el orfanato más grande del mundo, es hijo de una casa sin cimientos. En la ciudad, no encuentra las sanas influencias que le hacen crecer robusto. Vive sin la protección de la región tradicional y, por eso, se hace descreído, ahoga el rescoldo de la tradición y se abandona a las feroces corrientes del mundo.

No podemos terminar este artículo sin hacer una referencia al verdadero patriotismo, hijo del regionalismo. Como los árboles no quedan enterrados bajo el suelo o encerrados en los alcorques, sino que crecen más allá, acariciando el horizonte con las ramas; así, el hombre regional no es un hombre aislado del mundo. El regionalista, como nos muestra la historia, no es arisco ni cobarde, pues es de los primeros en abandonar su tierra para unirse con sus vecinos en la persecución de la finalidad de la vida, que no entiende de geografía, y en la defensa de la patria, congregación de sus hermanadas regiones.

En cambio, en la ciudad encontramos charlatanes que sólo se reúnen en torno a la banderita del nacionalismo, ya sea de un signo o de su contrario, pues su piedad es atrófica y desconoce el agradecimiento por la tierra. Y los ciudadanos nacionalistas cogen polvo, ya que no son capaces de mover un dedo por una patria que les resulta extraña, porque nadie da la vida por un triste trapo ni por la ventura de aquellos a quienes no ve como hermanos. El hombre, en definitiva, sólo puede servir a la patria si en ella ve el servicio y la salud de su región.

Sea devuelta la tierra a sus propietarios y volvamos los legítimos propietarios a la tierra. Y abajo el hombre que, al amparo de una extraña y nociva ideología, quiere hundir nuestra tierra en el mar del mundo, al mismo tiempo que se autopercibe como «defensor de la tierra».

Pere Pau, Círcol Tradicionalista Ramon Parés y Vilasau (Barcelona)

Deje el primer comentario

Dejar una respuesta