Manifest del Cercle Carlista català amb motiu de la Llei d’Amnistia/ Manifiesto del Círculo Carlista catalán con motivo de la Ley de Amnistía

Sepulcros reales del Real Monasterio de Santa María de Poblet

(En español más abajo)

Barcelona, 10 de març de l’any 2024 de Ntre. Sr. Jesucrist.

IV Diumenge de Quaresma.

Festivitat dels Màrtirs de la Tradició.

Després de l’aprovació del dictamen de la «Llei d’Amnistia» [per dir-ho així] per part de la mal anomenada Comissió de Justícia del sediciós Congrés dels Diputats, lo proppassat 7 de març, els carlins catalans, de la Comunió Tradicionalista del Principat, manifestem que:

 • Rebutgem la finalitat d’aquesta «Llei» [sic], que no busca el Bé Comú sinó únicament el particular dels qui la promouen: per a uns, la compra de vots a fi d’aconseguir i mantenir el poder per qualsevol mitjà, fins i tot a costa de l’existència mateixa de la pàtria que aspiren a (des)governar. Per a uns altres, salvar la seva imputació judicial per terrorisme i blindar totes les seves accions delictives. És una llei feta per delinqüents i per a delinqüents.
 • Rebutgem el seu contingut, que no es limita a aixecar les condemnes judicials sinó que eximeix de culpa.
 • Rebutgem els principis del seu procediment d’aprovació, que es basen en l’absència de tot límit i ordre moral en l’exercici del poder, i que justifiquen amb la màscara de la juridicitat la voluntat del més fort o més majoritari.
 • Rebutgem les excuses per a imposar-nos-la, verbigràcia, la cerca del «consens polític» per a assolir la governabilitat. Al contrari, el Bé Comú exigeix la custòdia de la pervivència de la Comunitat Política. Aquesta amnistia, cronificarà —en lloc de solucionar— el mal anomenat «conflicte català».
 • Denunciem que la present crisi és conseqüència de la descomposició del Règim de 1978 com a resultat natural dels seus podrits principis. Resulta, doncs, incomprensible el combat contra la desintegració territorial de les Espanyes mitjançant la defensa dels mateixos principis constitucionalistes que l’han provocat. És com apagar un foc llançant-hi benzina.
 • Constatem i afirmem que únicament la Tradició, que va engrandir Catalunya i les Espanyes quan els seus dirigents i poble eren fidels a ella, podrà preservar la nostra nació. «Catalunya, serà cristiana o no serà».
 • Defensem la reinstauració de l’ordre social natural i cristià, trencat per la Revolució, com a únic regenerador de la societat i de la política.

Cercle Tradicionalista Ramon Parés y Vilasau (Barcelona)

Comunió Tradicionalista del Principat de Catalunya

***

En Barcelona, a 10 de marzo del año 2024 de Ntro. Sr. Jesucristo.

IV Domingo de Cuaresma.

Festividad de los Mártires de la Tradición.

Tras la aprobación del dictamen de la «Ley de Amnistía» [es un decir] por parte de la mal llamada Comisión de Justicia del sedicioso Congreso de los Diputados, el pasado 7 de marzo, los carlistas catalanes, de la Comunión Tradicionalista del Principado, emitimos el presente Manifiesto por el cual:

 • Rechazamos la finalidad de esta «Ley» [sic], que no busca el Bien Común sino únicamente el particular de quienes la promueven: para unos, la compra de votos a fin de alcanzar i mantener el poder por cualquier medio, incluso a costa de la existencia misma de la patria que aspiran a (des)gobernar. Para otros, salvar su imputación judicial por terrorismo y blindar todas sus acciones delictivas. Es una ley hecha por delincuentes y para delincuentes.
 • Rechazamos su contenido, que no se limita a levantar las condenas judiciales sino que exime de culpa.
 • Rechazamos los principios de su procedimiento de aprobación, que se basan en la ausencia de todo límite y orden moral en el ejercicio del poder, y que justifican con la máscara de la juridicidad la voluntad del más fuerte o más mayoritario.
 • Rechazamos las excusas para imponérnosla, verbigracia, la búsqueda del «consenso político» para asegurar la gobernabilidad. Al contrario, el Bien Común exige la custodia de la pervivencia de la Comunidad Política. Esta amnistía, cronificará —en vez de solucionar— el mal llamado «conflicto catalán».
 • Denunciamos que la presente crisis es consecuencia de la descomposición del Régimen de 1978 como resultado natural de sus podridos principios. Resulta, pues, incomprensible el combate contra la desintegración territorial de las Españas mediante la defensa de los mismos principios constitucionalistas que la han provocado. Es como apagar un fuego arrojando gasolina.
 • Constatamos y afirmamos que únicamente la Tradición, que engrandeció a Cataluña y a las Españas cuando sus dirigentes y pueblo eran fieles a ella, podrá preservar nuestra nación. «Cataluña, será cristiana o no será».
 • Defendemos la reinstauración del orden social natural y cristiano, roto por la Revolución, como único regenerador de la sociedad y de la política.

Círculo Tradicionalista Ramón Parés y Vilasau (Barcelona)

Comunión Tradicionalista del Principado de Cataluña

Deje el primer comentario

Dejar una respuesta