Consideracions sobre la «Octubrada»/ Consideraciones sobre la «Octubrada»

General Weyler. Artehistoria

Versión en catalán

Versión en castellano más abajo

Dins de les actituds polítiques davant el Desastre del 98 ens trobem tres línies fonamentals. D’una banda la canònica del règim liberal, que ha passat com a explicación unànime de l’estat d’ànim del poble espanyol, basada en la implementació de reformes europeizants i laïcistes fruit de la visió decadent i depriment que de la història d’Espanya va traçar la denominada «generación del 98». En un estrat regional la pèrdua dels territoris d’Ultramar va produir una sobtada metamorfosi en les institucions oligàrquiques catalanes i vascongadas. Grans defensores de l’espanyolitat d’aquests territoris, privilegiades dels monopolis ultramarins, de les polítiques aranzelàries i duaneres proteccionistes i en molts casos particulars participants directes del tràfic d’esclaus, van virar a la creació d’un moviment polític autonomista que assumia la dialèctica supremacista contra la resta d’Espanya. Finalment, el carlisme es va mantenir coherent amb la seva visió catòlica, tradicional i panhispanista, assenyalant que els errors no estaven en els fonaments de l’acció missionera i civilizatoria de la Monarquia hispànica al llarg de l’orbe, sinó en la reducció dels virregnats a colònies (per més que tal convencionalisme acabés contaminant alguns documents i intervencions carlins) governades per la lógica extractivista. Documents com la resposta del catedràtic i diputat Enrique Gil i Robles a l’enquesta de l’Ateneu de Madrid sobre el llibre de Joaquín Costa Oligarquía i caciquisme així ho demostren.

Al costat d’aquesta visió doctrinal la pèrdua dels territoris d’Ultramar va ser, per a una part del carlisme, la flama que acabaria prenent la metxa d’un moviment insurreccional que portava anys latent. Don Carlos en carta a Vázquez de Mella el 2 d’abril de 1898 va deixar escrit sobre la qüestió de Cuba que «Los gobiernos de Madrid pueden hacer inevitable y hasta inminente un llamamiento a la lucha armada si continúan dejando arrastrar por el lodo la bandera española» i aquest i altres paràgrafs sobre l’honor nacional són interpretats com a legitimació dels aixecaments.

Consumada la derrota la tensió anava en augment en la mesura que es coneixien els termes del Tractat de París i es rebutjaven totes les esmenes que proposava Espanya. Sobre aquests aspectes la premsa i els diputats carlistes es mostren novament molt bel·ligerants. La incertesa és notable sobretot a Catalunya, on es percebia que la pèrdua de Cuba anava a tenir conseqüències devastadores sobre la indústria. Així mateix, es va especular amb la implicació dels comandaments militars rellevats dels fronts de la guerra de Cuba, especialment el general Weyler. Malgrat haver estat rivals al camp de batalla durant la tercera guerra el carlisme va ser el més ferm defensor de la seua acció militar a Cuba i es va produir una aproximació cavalleresca, corresposta amb interès pel general. Polo i Peyrolón recorda en les seues memòries que en el palau de Loredán amb Carles VII, el seu secretari Francisco Melgar va rebre un telegrama en què es reproduïen una sèrie de compromisos per part del general envers la causa. La família reial carlista mostrava gran entusiasme respecte a Weyler, d’acord amb unes bases populars carlistes que col·leccionaven estampes i retrats del qual en teoria estava cridat a ser el seu nou líder militar.

El 28 d’octubre de 1900 una partida de seixanta carlins amb brusa blava, boina vermella i cinturó i corretjams van fer foc contra la caserna de la Guardia Civil de Badalona al crit de «¡Viva Carlos VII», malgrat que el suport de Don Carlos als mateixos mai es va produir. Capitanejava la mateixa José Torrents i Casals, humil llauraor de la veïna localitat de Santa Coloma de Gramanet i voluntari de la guerra de Cuba, perdent la vida en aquesta acció. Altres partides s’alçarien de manera precipitada, com la de La Bisbal del Penedès, que van aixecar una bandera amb la inscripció «Dios Patria Rey» i es va enfrontar a una columna de Mossos d’Esquadra. Els promotors de la revolta sempre van justificar que es va fer en protesta pels termes del Tractat de París, entenent que es complien els ordes de Carlos VII d’usar la força en el moment en què el govern causés “una deshonra a la Patria”. Román Oyarzun va al·ludir a aquests fets com l’organització d’un moviment «que significaría la protesta airada del gran partido patriota contra la ignominiosa desmembración de Cuba, Puerto Rico y Filipinas». I Melchor Ferrer va assenyalar que els aixecaments van ser «la única manifestación varonil que hubo en España de protesta contra la vergüenza del desastre colonial y contra la nefasta política de la Reina Regente».

El moviment, de molt curt recorregut, es concentra sobretot a Catalunya, encara que es desenvolupen alçaments en més llocs d’Espanya. Enfront del caràcter rural d’altres partides aquestes tindran una significació més urbana, i estaran nodrides per obrers fabrils. El govern es trobava degudament previngut i temia seriosament que els soldats repatriats de Cuba i Filipines s’unissin als aixecaments. En diversos informes d’aquesta època es posa l’accent des d’almenys tres anys abans que els governadors civils augmentin la vigilància cap als seguidors de Don Carlos, considerant-se inevitable un aixecament en funció d’una eventual derrota a Cuba i en 1899 aquests informes es redoblen, filtrant-se alguns la premsa contrària al carlisme que publica detalladament la campanya que passaria per atreure’s als soldats repatriats, el suport de l’exèrcit i la presa del poder.[1]  La prensa catalana assenyalava que la procedència de les armes que havia trobat la policia era dels soldats espanyols tornats de Cuba.[2]

Els aixecaments d’octubre de 1900 prefiguren una prevalença de nous actors urbans i obrers, que a Catalunya s’acabarà concretant en els Sindicats Lliures. Van respondre al patriotisme del qual sempre va fer gala el carlisme, també des de les seves bases més populars, davant la qüestió d’ultramar, sense renegar del mateix després del 98. I van manifestar una vegada més la prudència dels seus comandaments, que si venien van subjectar qualsevol temptativa d’alçament que pogués perjudicar els governs constituïts davant el transcendental embat contra els Estats Units a Cuba i Filipines, no van poder detenir aquesta espurna que no va arribar a prendre entre més capes de la població espanyola.

Víctor Javier Ibáñez

Versión en castellano

Entre las actitudes políticas ante el Desastre del 98 encontramos tres líneas fundamentales. Por una parte la canónica del régimen liberal, que ha pasado como explicación unánime del estado de ánimo del pueblo español, basada en la implementación de reformas europeizantes y laicistas fruto de la visión decadente y deprimente que de la historia de España trazó la denominada «generación del 98». En un estrato regional la pérdida de los territorios de Ultramar produjo una súbita metamorfosis en las instituciones oligárquicas catalanas y vascongadas. Grandes defensoras de la españolidad de esos territorios, privilegiadas de los monopolios ultramarinos, de las políticas arancelarias y aduaneras proteccionistas y en muchos casos particulares participantes directos del tráfico de esclavos, viraron hacía la creación de un movimiento político autonomista que asumía la dialéctica supremacista contra el resto de España. Por último, el carlismo se mantuvo coherente con su visión católica, tradicional y panhispanista, señalando que los errores no estaban en los fundamentos de la acción misionera y civilizatoria de la Monarquía hispánica a lo largo del orbe, sino en la reducción de los virreinatos a colonias (por más que tal convencionalismo acabase permeando algunos documentos e intervenciones carlistas) gobernadas por la lógica extractivista. Documentos como la respuesta del catedrático y diputado Enrique Gil y Robles a la encuesta del Ateneo de Madrid sobre el libro de Joaquín Costa Oligarquía y caciquismo así lo atestiguan.

Junto a esta visión doctrinal la pérdida de los territorios de Ultramar fue, para una parte del carlismo, la llama que terminaría prendiendo la mecha de un movimiento insurreccional que llevaba años latente. Don Carlos en carta a Vázquez de Mella el 2 de abril de 1898 dejó escrito sobre la cuestión de Cuba que «Los gobiernos de Madrid pueden hacer inevitable y hasta inminente un llamamiento a la lucha armada si continúan dejando arrastrar por el lodo la bandera española» y ese y otros párrafos sobre el honor nacional son interpretados como legitimación de los levantamientos. Consumada la derrota la tensión iba en aumento en la medida que se conocían los términos del Tratado de París y se desechaban todas las enmiendas que proponía España. Sobre estos aspectos la prensa y los diputados carlistas se muestran nuevamente muy beligerantes. La incertidumbre es notable sobre todo en Cataluña, donde se percibía que la pérdida de Cuba iba a tener consecuencias devastadoras sobre la industria. Asimismo, se especuló con la implicación de los mandos militares relevados de los frentes de la guerra de Cuba, especialmente el general Weyler. Pese a haber sido rivales en el campo de batalla durante la tercera guerra el carlismo fue el más firme defensor de su acción militar en Cuba y se produjo una aproximación caballeresca, correspondida con interés por el general. Polo y Peyrolón recuerda en sus memorias que estando en el palacio de Loredán con Carlos VII, su secretario Francisco Melgar recibió un telegrama en que se reproducían una serie de compromisos por parte del general para con la causa. La familia real carlista mostraba gran entusiasmo respecto a Weyler, en consonancia con unas bases populares carlistas que coleccionaban estampas y retratos del que en teoría estaba llamado a ser su nuevo líder militar.

El 28 de octubre de 1900 una partida de sesenta carlistas, atuendados con blusón azul, boina roja y cinturón y correajes hicieron fuego contra el cuartel de la Guardia Civil de Badalona al grito de «¡Viva Carlos VII!», pese a que el apoyo de Don Carlos a los mismos nunca se produjo. Capitaneaba la misma José Torrents y Casals, humilde agricultor de la vecina localidad de Santa Coloma de Gramanet y voluntario de la guerra de Cuba, perdiendo la vida en dicha acción. Otras partidas se alzarían de modo precipitado, como la de La Bisbal del Penedés, que levantaron una bandera con la inscripción «Dios Patria Rey» y se enfrentó a una columna de Mozos de Escuadra. Los promotores de la sublevación siempre justificaron que se hizo en protesta por los términos del Tratado de París, entendiendo que se cumplían las órdenes de Carlos VII de usar la fuerza en el momento en que el gobierno causase «una deshonra a la Patria». Román Oyarzun aludió a estos hechos como la organización de un movimiento «que significaría la protesta airada del gran partido patriota contra la ignominiosa desmembración de Cuba, Puerto Rico y Filipinas». Y Melchor Ferrer señaló que los levantamientos fueron «la única manifestación varonil que hubo en España de protesta contra la vergüenza del desastre colonial y contra la nefasta política de la Reina Regente».

El movimiento, de muy corto recorrido, se concentra sobre todo en Cataluña, aunque se desarrollan alzamientos en más lugares de España. Frente al carácter rural de otras partidas estas tendrán una significación más urbana, y estarán engrosadas por obreros fabriles. El gobierno se encontraba debidamente prevenido y entre la información que manejaba temía seriamente que los soldados repatriados de Cuba y Filipinas se uniesen a los levantamientos. En varios informes de esa época se hace hincapié desde al menos tres años antes en que los gobernadores civiles aumenten la vigilancia hacia los seguidores de don Carlos, considerándose inevitable un levantamiento en función de una eventual derrota en Cuba y en 1899 estos informes se redoblan, filtrándose algunos la prensa contraria al carlismo que publica detalladamente la campaña que pasaría por atraerse a los soldados repatriados, el apoyo del ejército y la toma del poder.[3] La prensa catalana señalaba que la procedencia de las armas que había encontrado la policía era de los soldados españoles regresados de Cuba.[4]

Los levantamientos de octubre de 1900 prefiguran una prevalencia de nuevos actores urbanos y obreros, que en Cataluña se acabará concretando en los Sindicatos Libres. Respondieron al patriotismo del que siempre hizo gala el carlismo, también desde sus bases más populares, ante la cuestión de ultramar, sin renegar del mismo tras el 98. Y manifestaron una vez más la prudencia de sus mandos, que si venían sujetaron cualquier tentativa de alzamiento que pudiese perjudicar a los gobiernos constituidos ante el trascendental embate contra Estados Unidos en Cuba y Filipinas, no pudieron detener este chispazo que no llegó a prender entre más capas de la población española.

[1] Un detallat informe de mitjan 1899 dipositat en SHM, AGM, 2a Sección, 4a División. Orden Público. Movimentp Carlista, 1837-1906, leg. Número 125, detallava la conspiració, amb detalls sobre els dirigents conjurats, les guarnicions compromeses (al País Basc, Aragó i alguns marins i oficials repatriats) i el pla de revolta (formació de partides, sabotatges a línies fèrries, etc.).

[2] La Vanguardia (6, 7 y 8-XI-1900).

[3] Un detallado informe de mediados de 1899 depositado en SHM, AGM, 2ª Sección, 4ª División. Orden Público. Movimiento Carlista, 1837-1906, leg. Número 125, detallaba la conspiración, con detalles sobre los dirigentes conjurados, las guarniciones comprometidas (en el País Vasco, Aragón y algunos marinos y oficiales repatriados) y el plan de sublevación (formación de partidas, sabotajes a líneas férreas, etc.).

[4] La Vanguardia (6, 7 y 8-XI-1900). 

Víctor Javier Ibáñez