Salvador Dalí, la fe i la tradició (II) / Salvador Dalí, la fe y la tradición (II)

Pare i fill, cercant durant tota una vida la llibertat, el progrés i la universalitat; resulta que es van trobar tots dos, ja rebregats per la vellúria, de tornada a la casella de sortida, ajaguts a primera fila de la parròquia que els va veure batejar, en la seva petita regió, tot parlant de fe i de tradició

(Traducción al castellano, a continuación)

 

En l’article de la setmana passada, proposant-nos d’entrar en estudi de la relació entre Salvador Dalí, la fe i la tradició, vam començar exposant el poc que coneixem de la conversió a la fe catòlica del seu pare. En l’article d’avui, que vol seguir l’anterior, continuarem referint-nos encara a la conversió del ferreny i vell notari, boi fent recull de les seves reflexions sobre la qüestió política; que el van dur també a acabar abandonant les idees del federalisme republicà, després de l’experiència nefasta, i mai prou condemnada, de la segona intenta de la república.

En la terra de la llibertat —tal com es referia el poeta Maragall— Salvador Dalí i Cusí era un dels capitosts del moviment polític i artístic que, damunt l’onada de l’humanisme i del modernisme, maldava per fer emergir una nova ciutat de Figueres, revestida de somnis, esperances i il·lusions, amb les contribucions d’escriptors, promotors de la cultura, pintors, arquitectes i polítics idealistes.

Manquen referències sobre la postura política del senyor notari tot i que, tant pels adjectius que va utilitzar al llarg de la seva vida —federalista, catalanista i republicà—, com per la familiaritat del tracte que tenia amb personatges de la regió tal i com Josep Puig Pujades, Josep Pichot, Joaquim Cusí o Ignasi Iglesias, es pot més que deduir quin era el seu pensar. 

Així doncs, les seves idees es trobaven, generalment, ben dins d’un entorn que cercava la renovació dels vells ideals federalistes amb les concepcions modernes del progrés, dins del catalanisme. Voltava, per tant, pels volts de  la Unió Federal Nacionalista Republicana, que per llavors proclamava, amb la veu del seu amic Puig i Pujades:

«Nosaltres voldríem pel nostre poble capacitat per resoldre tota mena de problemes econòmics i polítics, voldríem veure’l armat per les lluites socials, creant socors mutus i dispensaris; voldríem veure curulls els nostres centres per rengleres de llibres contínuament fullejats per dignes ciutadans; enlloc de veurels, com avui, capficats en les taules de joc i en els billars; voldríem veure bandejats dels nostres casals polítics, els licors i les begudes espirituoses que per conte d’enlairar l’esperit, atueixen els treballadors, fent-los crear fills dèbils; nosaltres desitjaríem evitar-nos la vergonya de mentir els hostes que venen a visitar-nos, com passà quant la vinguda d’en [Pablo] Iglesias, que no trobà en les nostres democràcies les mostres de cultura que es troben entre els obrers madrilenys.»

Retornant als fragments seleccionats, que es desprenen de la conversa entre el vell Dalí i Josep Pla, trobem com aquesta pila d’il·lusions, que eren les promeses d’una nova generació, fan contrast amb els resultats de la república espanyola.

D’aquesta manera, troba com el règim republicà no havia portat a realitat les cabòries bucòliques de la seva generació; les nobles aspiracions que tenia la petita burgesia empordanesa, s’havien totes escorregut i la presidència de les idees havia significat, havia portament, justament el contrari. Ell, que es proposava d’alçar noves ciutats que, farcides de cultura, serien poblades per una nova mena de ciutadans que faria goig de veure, sobretot en contrast amb els debilitats per l’amargor del treball que tant sobreabundaven llavors; es troba el desastre de la república i de la seva guerra.

«Mi idea es que, en el Ampurdán, entre nosotros, republicanos federales y quienes no pensaban como nosotros, se había creado una convivencia muy agradable; que se habían eliminado todas las formas de brutalidad. […] Nos hacíamos la puñeta, claro, pero nos respetábamos. Todo ello se rompió en virtud de la teoría del progreso y de la felicidad humana.»

No únicament es serveix el senyor Dalí de la conclusió, sinó que aporta exemples d’aquest contrast que se li va mostrar, amb tanta vivacitat, durant l’experiència republicana.

«Usted conoce a mi hermano Rafael, el doctor Dalí. […] Cuando empezó la revolución, mi hermano pesaba ciento treinta kilos mal contados. Usted le vio al final del temporalazo. […] Aquel homo, que estaba sano y gordo, que nunca había hecho daño a nadie y estaba lleno de humanidad, no creo que llegase a los setenta.

 Le confesaré que las ideas que sólo sirven para enflaquecer a la gente, para convertirles en espárragos silvestres, nunca me han gustado, me repugnan, me sacan de mis casillas. Al pobre Camps Margarit, que fue un muchacho lleno de espíritu, de un humanismo archicivilizado, generoso hasta extremos increíbles, le pasó igual. Lo que no deja de ser una suerte, si no te mataban.»

En resum, ell que havia fet vida i obra en el si del federalisme republicà va tastar el nefast producte d’una ideologia que, inspirada per nobles sentiments, havia arribat a cometre grans barbaritats. La ciutat nova que volien alçar va dinamitar —en alguns casos fins literalment— la vella ciutat que pretenien esmenar, i, amb ella, van desfer els somnis del senyor Dalí.

«Los tres años que pasé en Figueras [durant la guerra] vi tal cantidad de enormidades, de necedades y de animaladas, que quedé asombrado. Nunca hubiera pensado que el ser humano fuera capaz de producir tales cosas. Yo había sido siempre iluminista, partidario del progreso, partidario de la moral más estricta, en fin, republicano federal de buena fe se entiende, y por encima de la miserable política habitual. Toda mide concepción se hizo trizas».

La relació entre Salvador Dalí i el seu pare és una funció en tres actes; una primera marcada per l’efecte que tenen en el jove Dalí les cabòries del pare, una segona que és producte del mudar de pensament del notari producte de la guerra —que el portarà fins al punt expulsar-lo de la família pels seus desacords ideològics— i una mitja reconciliació final, potser tots dos convençuts.

D’ara endavant veurem com, a malgrat de les discrepàncies que van tenir pare i fill al llarg de la seva grassa biografia, aquests dos van acabar per trobar-se plegats rebutjant tota mena de cabòries del progrés i de la modernitat per abraçar la fe que en certa manera havien deixat tots dos de banda quan perseguien fantasmagòriques il·lusions pels moderns centres de l’excentricitat europea. 

Cercant durant tota una vida la llibertat, el progrés i la universalitat; resulta que es van trobar tots dos, ja rebregats per la vellúria, de tornada a la casella de sortida, ajaguts a primera fila de la parròquia que els va veure batejar, en la seva petita regió, tot parlant de fe i de tradició.

I, sense haver fet tanta marrada, ¿qui deurien trobar-se llavors al seu costat? El record de la seva dona, i de la seva mare, Felipa Domènech i Ferrés, fervent catòlica, la mel de la família, en paraules del jove Dalíque, traspassada ja feia un munt d’anys, havia arribat, ja molt abans, a les mateixes conclusions que els dos vells Dalí ja consumits per l’efervescència de la seva vida.

Pere Pau

Círcol Tradicionalista Ramon Parés y Vilasau (Barcelona)

* * *

(En castellano:)

Salvador Dalí, la fe i la tradició (II)

Padre e hijo, buscando durante toda una vida la libertad, el progreso y la universalidad; resulta que se encontraron los dos, ya estrujados por la vejez, de vuelta a la casilla de salida, sentándose en la primera fila de la parroquia que les vio bautizar, en su pequeña región, y hablando de la fe y de la tradición.

 

En el artículo de la semana pasada, proponiéndonos entrar en el estudio de la relación entre Salvador Dalí, la fe y la tradición, empezamos exponiendo lo poco que conocemos de la conversión a la fe católica de su padre. En el artículo de hoy, que quiere seguir el anterior, continuaremos refiriéndonos todavía a la conversión del adusto y viejo notario, haciendo compilación de sus reflexiones sobre la cuestión política; que lo llevaron también a acabar abandonando las ideas del federalismo republicano, después de la experiencia nefasta, y nunca suficiente condenada, de la segunda intentona de la República.

En la tierra de la libertad —tal como se refería el poeta Maragall— Salvador Dalí y Cusí era uno de los cabecillas del movimiento político y artístico que, en la oleada del humanismo y del modernismo, se afanaba en hacer emerger una nueva ciudad de Figueres, revestida de sueños, esperanzas e ilusiones, con las contribuciones de escritores, promotores de la cultura, pintores, arquitectos y políticos idealistas.

Faltan referencias sobre la postura política del señor notario a pesar de que, tanto por los adjetivos que utilizó a lo largo de su vida —federalista, catalanista y republicano—, como por la familiaridad del trato que tenía con personajes de la región, tal y como Josep Puig Pujades, Josep Pichot, Joaquim Cusí o Ignasi Iglesias, se puede más que deducir cuál era su pensar.

Así pues, sus ideas se encontraban, generalmente, bien dentro de un entorno que buscaba la renovación de los viejos ideales federalistas con las concepciones modernas del progreso, dentro del catalanismo. Merodeaba, por lo tanto, alrededor de la Unión Federal Nacionalista Republicana, que por entonces proclamaba, con la voz de su amigo Puig y Pujades:

«Nosotros querríamos nuestro pueblo capacitado para resolver todo tipo de problemas económicos y políticos, querríamos verlo armado para las luchas sociales, creando socorros mutuos y dispensarios; querríamos ver rebosantes nuestros centros con rengleras de libros continuamente hojeados por dignos ciudadanos; en lugar de verlos, como hoy, ensimismados en las tablas de juego y en los billares; querríamos ver desterrados de nuestros casales políticos, los licores y las bebidas espirituosas que por cuento de elevar el espíritu, abaten a los trabajadores, haciéndolos crear hijos débiles; nosotros desearíamos evitarnos la vergüenza de mentir a los huéspedes que vienen a visitarnos, como pasó cuánto la venida de [Pablo] Iglesias, que no encontró en nuestras democracias las muestras de cultura que se encuentran entre los obreros madrileños.»

Volviendo a los fragmentos seleccionados, que se desprendían de la conversación entre el viejo Dalí y Josep Pla, hallamos cómo esta pila de ilusiones, que eran promesas de una nueva generación, contrastan con el resultado de la república española.

De este modo, encuentra cómo el régimen republicano no había llevado a realidad los bucólicos pensamientos de su generación; las nobles aspiraciones que tenía la pequeña burguesía ampurdanesa se habían escurrido y la presidencia de las ideas había significado, había traído, justamente lo contrario. Él, que se proponía levantar nuevas ciudades que, rebosantes de cultura, serían pobladas por un nuevo tipo de ciudadanos que llenaría de gozo el verlos, sobre todo en comparación con los debilitados por la amargura del trabajo que tanto sobreabundaban entonces; se encuentra el desastre de la república y de su guerra.

«Mi idea es que, en el Ampurdán, entre nosotros, republicanos federales y quienes no pensaban como nosotros, se había creado una convivencia muy agradable; que se habían eliminado todas las formas de brutalidad. […] Nos hacíamos la puñeta, claro, pero nos respetábamos. Todo ello se rompió en virtud de la teoría del progreso y de la felicidad humana.»

No únicamente se sirve el señor Dalí de la conclusión, sino que aporta ejemplos de este contraste que se le mostró, con tanta vivacidad, durante la experiencia republicana.

«Usted conoce a mi hermano Rafael, el doctor Dalí. […] Cuando empezó la revolución, mi hermano pesaba ciento treinta kilos mal contados. Usted le vio al final del temporalazo. […] Aquel homo, que estaba sano y gordo, que nunca había hecho daño a nadie y estaba lleno de humanidad, no creo que llegase a los setenta.

 Le confesaré que las ideas que sólo sirven para enflaquecer a la gente, para convertirles en espárragos silvestres, nunca me han gustado, me repugnan, me sacan de mis casillas. Al pobre Camps Margarit, que fue un muchacho lleno de espíritu, de un humanismo archicivilizado, generoso hasta extremos increíbles, le pasó igual. Lo que no deja de ser una suerte, si no te mataban.»

En resumen, él que había hecho vida y obra en el seno del federalismo republicano probó el nefasto producto de una ideología que, inspirada por nobles sentimientos, había llegado a cometer grandes barbaridades. La ciudad nueva que querían levantar dinamitó —en algunos casos hasta literalmente— la vieja ciudad que pretendían enmendar, y, con ella, se demolieron los sueños del señor Dalí.

«Los tres años que pasé en Figueras [durante la guerra] vi tal cantidad de enormidades, de necedades y de animaladas, que quedé asombrado. Nunca hubiera pensado que el ser humano fuera capaz de producir tales cosas. Yo había sido siempre iluminista, partidario del progreso, partidario de la moral más estricta, en fin, republicano federal de buena fe se entiende, y por encima de la miserable política habitual. Toda mide concepción se hizo trizas».

A partir de ahora veremos cómo, a pesar de las discrepancias que tuvieron padre e hijo a lo largo de su grasa biografía, estos dos acabaron por encontrarse juntos rechazando las ensoñaciones del progreso y de la modernidad para abrazar la Fe que en cierto modo habían dejado los dos de lado cuando perseguían fantasmagóricas ilusiones por los modernos centros de la excentricidad europea.

La relación entre Salvador Dalí y su padre es una función en tres actos; una primera marcada por el efecto que tienen en el joven Dalí los delirios del padre, una segunda que es producto del mudar de pensamiento del notario producto de la guerra —que lo llevará hasta el punto expulsarlo de la familia por sus desacuerdos ideológicos— y una media reconciliación final, quizás ambos convencidos.

Buscando durante toda una vida la libertad, el progreso y la universalidad; resulta que se encontraron los dos, ya estrujados por la vejez, de vuelta a la casilla de salida, sentándose en la primera fila de la parroquia que les vio bautizar, en su pequeña región, y hablando de la fe y de la tradición.

Y, sin haber dado tanto rodeo, ¿quiénes debieron hallarse entonces a su lado? El recuerdo de su mujer, y de su madre, Felipa Domènech y Ferrés, ferviente católica, —la miel de la familia, en palabras del joven Dalí— que, traspasada ya hacía un montón de años, había llegado, ya mucho antes, a las mismas conclusiones que los dos viejos Dalí ya consumidos por la efervescencia de su vida.

Pere Pau, Círcol Tradicionalista Ramon Parés y Vilasau (Barcelona)

Deje el primer comentario

Dejar una respuesta