L’essència de la pagesia / La esencia del campesinado

L'HOME ARTIFICIAL DE LA MODERNITAT, EN DEFINITIVA, L'ESSER TURMENTAT PEL DESEQUILIBRI DE LA VIDA, TROBA EN EL PAGES L'ANHEL SORD DE LA SEVA ANIMA, EL REMEI DELS MALS QUE EL NEGUITEGEN, L'ESTAT NATURAL DEL SEU ESSER I LA FINALITAT DE LA SEVA VIDA.

El Ángelus, Jean-François Millet

(Traducción al castellano, al final)

***

Les protestes que els pagesos de la nostra terra han encetat darrerament són la legítima i fins necessària contesta que alcen els propietaris, els ramaders i els jornalers de les nostres oblidades comarques davant l’ofegor a què anys fa que se’ls sotmet sense pietat des de totes les jurisdiccions polítiques.

Els crits de protesta i fins la lluita militant que ells han emprès són el rubor i la tumefacció de tot un estament que, inflamat per causa de diversos mals, bada els seus llavis per contar com la moderna concepció de la societat i de son mercat han flagel·lat amb desgràcies aquesta llarga i admirable generació d’homes que porten centúries nodrint i covant la nostra nació.

Omple de goig veure com, acompanyant la lluita del pagès, sembla que tot el cos social s’ha aplegat entorn de la seva causa i s’ha engrescat a la defensa d’aquesta pagesia que ha sigut el puntal i l’ossada vertebradora del país i la fecunda nissaga de fills que, tot llaurant la seva terra, l’han proveït d’una abundosa riquesa material i espiritual.

Durant unes jornades, d’arreu s’ha sentit ressonar una veu unànime en favor de la seva causa: de totes les posicions socials, de ciutat i de vila, d’entre els adinerats i els pobres de butxaca i, fins i tot, hipòcritament, d’uns o altres actors de la comèdia parlamentària. Ara ens preguntem: I doncs, ¿quina és l’essència de la pagesia, que es mou tothom a la seva defensa? ¿Quina és la constitució d’aquest estament social que tots volen avui guardar tot i la incongruència que és, en molts casos, el veure sos mateixos botxins prometre-se-li com a benefactors?

Ens aventurem a dir que la vida de pagès és la forma natural i original del viure humà. Sovint qui encara conservar la vista troba en els homes del camp reminiscències d’antigor. I malgrat que el pas del temps tot ho vol rovellar, l’esperit de la pagesia es manté, del braç de la seva forma de fer, immutable. I per això, l’home artificial nascut de la modernitat sovint flaira en el pagès una olor d’antigor, i fins de virtut, precisament perquè sota la seva esblaimada barretina, troba que guarda aquella llavor que és la tradició i que com el gra de mostassa de l’Evangeli, és tan fecund quan cau damunt les camps del noble conreu.

La concepció popular fa bé de lligar d’aquesta manera el sentit de la vellúria —que nosaltres en diríem de la tradició— amb la nissaga dels nostres pagesos i, prova, amb aquesta innocent associació, la permanència de la naturalesa humana, en son estat més pur, en l’ésser d’aquesta mena d’home que tan de lluny es veu les ciutats i que viu d’amagat de la modernitat. Puix la pagesia  és recull de les ensenyances humanes i tot un gran compendi de la naturalesa humana, la fascinació i la defensa que avui sembla fer tothom del pagès, tot i que sigui inconscientment, és —segons nosaltres ho entenem— l’entusiasta lluita en defensa de la nostrada tradició.

Així, l’home atrafegat per la producció obrera, desorientat per les construccions granítiques, afeblit per la pobresa dels sentits, aïllat pel desmembrament de la família, el ciutadà, l’home artificial de la modernitat, en definitiva, l’ésser turmentat pel desequilibri de la vida, troba en el pagès l’anhel sord de la seva ànima, el remei dels mals que el neguitegen, l’estat natural del seu ésser i la finalitat de la seva vida.

En l’home pagesívol, el ciutadà sense nord hi troba, per contrast, l’home afermat a la terra que no coneix el vagar pel món, que no es diu nòmada puix els peus li són com arrels dins la terra. La mateixa terra que és el bressol d’on naixen  famílies que creixen com soques —en paraules de Torras i Bages— constituint el darrer baluard front la disgregació de la humana societat. I el ciutadà marcit també hi troba l’enfortiment del treball, el solaç de la natura, els sanitosos fruits de les feixes, la claror de la llum i fins aquell temor silenciós que acosta a Déu.

El metropolità hi veu mirotejar, en essència, l’home natural, tal com Déu des de la seva insondable saviesa el va configurar per a dominar la terra i estendre-hi son llinatge.

I per tot això —com a tradicionalistes— aplaudim i apuntalem la causa dels nostres germans de pagès; però, alhora, també ens esborronem de veure com entre d’ells sobresurten banderoles i se senten crits que demanen els   socors i l’auxili als mateixos botxins que fa anys que, desconeixedors del caràcter de la pagesia, estrenyen un dogal entorn del seu ja emmagrit coll.

Recordem —i a ella encomanen la salut del món rural— com la Providència, que pas coneix de casualitats, va coronar aquesta gran forma de vida humana que és la pagesia amb son robí més preciós. Essent Jesús, el mateix Déu, qui en venir a aquest món va voler nàixer en pastoria!

«Déu de ma pàtria! Vós qui un dia,

volguéreu nàixer en pastoria.»

Frederic Mistral

Pere Pau

Círcol Tradicionalista Ramon Pares y Vilasau (Barcelona)

* * * * *

Traducción al castellano:

La esencia del campesinado

Las protestas que los campesinos de nuestra tierra han realizado últimamente son la legítima y hasta necesaria respuesta de los propietarios, ganaderos y jornaleros de nuestras olvidadas comarcas ante el ahogo al que son sometidos sin piedad desde hace años por parte de todas las instancias políticas.

Los gritos de protesta y hasta la lucha militante que han emprendido son el rubor y la tumefacción de todo un estamento que, inflamado a causa de varios males, abre sus labios para denunciar cómo la moderna concepción de la sociedad y de su economía ha flagelado a esta larga y admirable generación de hombres que llevan centurias nutriendo y fraguando a nuestra nación.

Llena de gozo observar cómo la lucha del campesino es acompañada por todo el cuerpo social, reunido en torno a su causa y defendiendo a este campesinado, que ha sido el puntal y la osamenta vertebradora del país y la fecunda alcurnia de hijos que, labrando su tierra, lo han proveído de una abundosa riqueza material y espiritual.

Durante unas jornadas, se ha oído resonar por doquier una voz unánime en favor de su causa: desde todas las posiciones sociales, en la urbe y en el campo,  entre los adinerados y entre los más humildes e, incluso, hipócritamente, por parte de todos los actores de la comedia parlamentaria. Por eso, nos preguntamos: ¿cuál es la esencia del campesinado, que mueve a todo el mundo en su defensa? ¿Cuál es la constitución de este estamento social que todos desean hoy defender, a pesar de la incongruencia que resultar, en muchos casos,  ver a sus mismos verdugos prometérseles como benefactores?

Nos aventuramos a decir que la vida del campesino es la forma natural y original del vivir humano. A menudo quien aún conserva la vista encuentra en los hombres del campo reminiscencias de antaño. Y aunque el paso del tiempo todo lo quiere enmohecer, el espíritu del campesinado se mantiene, de la mano de su quehacer, inmutable. Y por eso, el hombre artificial nacido de la modernidad a menudo percibe en el campesino un olor de solera, y hasta de virtud, precisamente porque bajo su boina desgastada, encuentra el tesoro de aquella semilla que es la tradición y que, como el grano de mostaza del Evangelio, es tan fecundo cuando cae sobre las campos del noble cultivo.

La concepción popular acierta cuando enlaza de este modo el sentido de lo antiguo —que nosotros diríamos de la tradición— con la alcurnia de nuestros campesinos y, prueba, con esta inocente asociación, la permanencia de la naturaleza humana, en su estado más puro, en el ser de este tipo de hombre que tan de lejos ve las ciudades y que vive a escondidas de la modernidad. Pues el campesinado es recopilación de las enseñanzas humanas y todo un gran compendio de la naturaleza humana. La fascinación y la defensa que hoy parecen hacer todos del campesino, aunque sea inconscientemente, es —según nosotros lo entendemos— la entusiasta lucha en defensa de nuestra tradición.

Así, el hombre atareado por la producción obrera, desorientado por las construcciones graníticas, debilitado por la pobreza de los sentidos, debilitado por la desmembración de la familia, el ciudadano, el hombre artificial de la modernidad, en definitiva, el ser atormentado por el desequilibrio de la vida, encuentra en el campesino el anhelo silencioso de su alma, el remedio de los males que le angustian, el estado natural de su ser y la finalidad de su vida.

En el hombre de campo, el ciudadano sin norte encuentra, por contraste, el hombre afianzado en la tierra que no conoce el vagar por el mundo, que no se llama nómada sino que sus pies están como enraizados en la tierra. La misma tierra que es la cuna de donde nacen familias que crecen como troncos —en palabras de Torras y Bages— constituyendo el último baluarte frente la disgregación de la humana sociedad. Y el ciudadano marchitado también encuentra allí el fortalecimiento del trabajo, el solaz de la natura, los saludables frutos de las huertas, la claridad de la luz y hasta aquel temor silencioso que acerca a Dios.

El metropolitano ve reflejado, en esencia, al hombre natural, tal como Dios desde su insondable sabiduría lo configuró para dominar la tierra y extender su linaje.

Y por todo eso —como tradicionalistas— aplaudimos y apuntalamos la causa de nuestros hermanos campesinos; pero, a la vez, también nos dolemos al ver cómo entre ellos sobresalen banderas y se escuchan gritos que piden ayuda a los mismos verdugos que desde hace años, desconocedores del carácter del campesinado, ciñen una soga en torno a su ya oprimido cuello.

Recordamos —y a Ella encomendamos la salud del mundo rural— cómo la Providencia, que desconoce de casualidades, coronó esta gran forma de vida humana que es el campesinado con su rubí más precioso: ¡Siendo Jesús, el mismo Dios, quien al venir a este mundo quiso nacer en pastoría!

«¡Dios de mi patria! Vos quien un día,

quisisteis nacer en pastoría».

—Frederic Mistral

Pere Pau

Círcol Tradicionalista Ramon Pares y Vilasau (Barcelona)

Deje el primer comentario

Dejar una respuesta