Els botxins del nacionalisme i els comicis catalans / Los verdugos del nacionalismo y los comicios catalanes

En el manicomi parlamentari tots són idòlatres del mal que aflegeix la nostra migrada societat i encara més malalta nació

(Versión en castellano, más adelante)

L’atrotinada colla parlamentària catalana sembla que ja s’ha afartat de la seva comèdia i, com un nen consumit per l’avorriment deixa caure de les seves mans una joguina vella, ells mateixos han sacrificat, un cop més, la seva trista legislatura. I com una mena de conte que no s’acaba mai, ja ens tornem a veure els catalans cridats a comicis, i tornem a rebre la insistent publicitat dels mateixos nacionalistes de sempre, que fa anys que es discuteixen sobre com acabar de destruir Catalunya.

Els carlins, insistim i ens dirigim a vosaltres per a fer sentir, com de costum, el crit de la raó, en una nova advertència que vol guardar tots els fidels a la causa, i també tot català, de la confusió que els pot causar la campanya electoral. 

Tots som coneixedors de la situació d’extrema necessitat que ofega no solsament la nostra nació sinó molts dels seus ciutadans. Tots veiem com la pobresa acarona la societat que ahir duia del mediterrani la corona, com s’accentua l’assetjament a l’educació cristiana dels nostres fills i a qualsevol reminiscència cristiana de la societat, com es desemparen els febles davant de la mort i s’imposa als metges el saio del botxí, com la burocràcia perjudica els nostres pagesos i com ens trobem, novament, però aquet cop desprotegits de les nostres antigues muralles, sota l’urpa i el setge dels sarraïns que amenaça la seguretat de les nostres ciutats.

Els dolors i les penes a plorar són molts i alguns dels partits fan promesa de combatre’ls; però, com sempre, ens trobem realment desemparats en aquesta causa: en l’asil parlamentari, que bé ens podria servir de manicomi, ningú vol combatre la causa d’aquesta penúria i tots són idòlatres del mal que la causa. Les noves eleccions ens volen deixar escollir, doncs, qui voldrem que, des del palauet d’armes de Felip V, acabi d’estomacar amb les darreres bastonades la nostra migrada societat i encara més malalta nació.

Abans d’acallar la nostra veu i cloure aquest manifest, volem fer-vos advertència particularment pel que fa a les noves opcions que es presenten a eleccions. Ignorarem els pesats de sempre, que ja són més que condemnats pels seus actes i dedicarem unes paraules a les novetats conservadores i nacionalistes d’una i altra banda.

Recordem el dret a viure de la nació catalana, que nosaltres proclamem com a tal puix no en coneixem d’altre, enfront d’aquells qui avui volen negar la seva existència i volen dissoldre-la en el calder d’una nació de províncies, d’una nació-estat, artificial i sense ànima, que ells anomenen l’Espanya.

El poble català, germinant dins la nostra terra centúries enllà, feu néixer sobre aquesta regió del món una tradició particular, que és el nostre esperit nacional. Fou precisament al caliu d’aquesta tradició que es feu gran la nostra nació i el seu poble conductor, qui, brotant de les valls de la Catalunya Vella, on era arrecerat, tramuntà els cims, vessà i s’escampà per les nostres planúries, fins a la mar del món, que també arribà a sotjar. És aquesta l’ànima de la nostra nissaga, la que ha de tornar a la vida el nostre poble i, amb ella, la vitalitat de la seva activitat.

No neguem, com tampoc mai ho feren els antics catalans, la nostra pàtria comuna; perquè aquesta mateixa mai fins ara ens havia negat la pròpia existència. La persecució de les grans finalitats del món i la causa sobrenatural ens havia agermanat amb d’altres nacions que ni per la seva llengua ni per la seva tradició ens eren conegudes i amb elles férem un patrimoni comú que ens sadollà amb grans béns materials i espirituals. I, tot i el nostre indiscutible patriotisme espanyol, fem horrors a la petició dels nacionalistes espanyols de matar l’esperit nacional, que ells creuen germen de discòrdia, i d’integrar violentament, més aviat dissoldre, Catalunya dins l’Espanya de l’artifici castellà.

Com la persona no perd la seva naturalesa individual quan participa de la societat humana, la nostra nació viu sota el dret de continuar la seva existència sobre el món. Recuperar les vetes que unien les nostres nacions ha de ser l’objectiu de tot veritable patriota que, sense rebutjar la seva nacionalitat, vol preservar Les Espanyes perquè vol conservar la causa mateixa de la seva unitat. És un cop sigui restituït els lligam de la fe, i el seu ordre social i polític, que la unitat ens sobrevindrà com caiguda del cel, i serà definitivament equilibrada i perpètua.

Si amb la resta de nacions espanyoles celebràvem ahir la joia de veure el món als peus de la nostra santa fe, avui plorem juntament amb elles no tant la pèrdua de la nostra unitat, sinó la destrucció de la causa de la nostra unitat, l’anorreament de l’ordre cristià i l’abandonament del camí de la tradició. Però el guariment no ens ha de venir de fora. La nostra migrada nació no demana trasplantaments estrangers, no sol·licita una nova nissaga d’homes ni clama per l’arribada d’una llengua desconeguda. Ella prega veure de tornada l’esperit nacional puix és sense ell que s’agosta la seva llengua, la seva musculatura s’atrofia i es desgasta la seva ossada, caient a terra vençuda per les corrents esperitades del món, torrentades del maligne, que enfonsen nacions perquè elles, com si fan les mares, canten piadoses cançons a llurs fills.

Molta gent, guiada cegament pel sentiment, entén el que suara nosaltres exposaven però, de la mà del liberalisme, s’aturen aquí i per defensar la nació, segons diuen, s’abracen al nacionalisme, que ja sembla créixer tot desesperat i cancerosament, en constatar la improductivitat de les seves equivocades i temeràries provatures.

Ens dirigim també a tots aquells qui es vegin sota la temptació de perdre la raó per motiu del sentiment i considerin com amics de la causa aquests perduts. La vida nacional sols es pot recuperar amb el retorn de la seva causa. Catalunya la va fer Déu, en paraules del patriarca Torras i Bages, i sols retrobant la nostra fe podrem retornar el país a la vida. Una Catalunya oblidada de la seva essència, per molt que sigui lliure en el món de les nacions, no valdrà res, ans s’hi dissoldrà encara més ràpidament.

Repugnem els principis liberals de l’absoluta sobirania de la societat catalana, que no disposa del dret de negar-se a si mateixa. No reconeixem com a defensors de la nació aquells qui, amb l’esquarterament de la filosofia liberal, volen isolar-la al món i omplir-la encara de més cabòries i falses nocions de progrés que esgarrifen només de pensar.

Perquè nosaltres no decidirem entre la paternitat de la fe i la maternitat de la nació, protestem i ens oposem de front a la tria absurda que ens presenta l’opció nacionalista. Entre els partits del centralisme estranger i els nacionalistes de la llibertat, nosaltres defensem la nació catalana. La mort ens trobarà fent costat a la nostra mare i, mal l’haguem de veure morir primer, no ens entregarem, ans li farem encara més cobert i per l’enteniment no se’ns travessarà la nefasta idea de deposar les mans bo i entregant-nos, a un o altre botxí, seguint la falsa promesa que ell ens ha de guardar de la resta de semblants que ens amenacen.

Nosaltres, que veiem les coses tal com són, fem armes contra totes les opcions conservadores, contra aquells que avui treuen pols a les seves barretines per a semblar que defensen la nostra causa alhora que fan esmolar els ganivets jacobins; però, també, contra aquells qui parlant-nos de Catalunya, fan com l’embruixament de la sirena, i volen, alhora, deixar-la exposada a les tempestes que miren de negar-la sota la mar del món.

Per això, un cop més, fem una crida general per a demanar a tothom l’abstenir-se de participar en aquesta nova edició de la tragicomèdia democràtica; i, no donar suport, sigui quin sigui l’engany, a cap d’aquests partits que amb ells arrosseguen el germen de la discòrdia i la causa de la nostra perdició: en cap d’ells pas hi trobem el remei dels nostres mals, la resolució que tots anhelem. 

Pere Pau

Círcol Tradicionalista Ramon Parés y Vilasau (Barcelona)

 * * *

Los verdugos del nacionalismo y los comicios catalanes

En el manicomio parlamentario todos son idólatras del mal que aflige a nuestra menguada sociedad y aún más enferma nación

 

La destartalada pandilla parlamentaria catalana parece que ya se ha hartado de su comedia y, como un niño consumido por el aburrimiento deja caer de sus manos un juguete viejo, ellos mismos han sacrificado, una vez más, su triste legislatura. Y como un cuento que no se acaba nunca, ya nos volvemos a ver los catalanes llamados a comicios, y volvemos a recibir la insistente publicidad de los mismos nacionalistas de siempre, que hace años que se discuten sobre cómo acabar de destruir Cataluña.

Los carlistas insistimos y nos dirigimos a Uds. para hacer oír, como de costumbre, el grito de la razón, en una nueva advertencia que quiere guardar a todos los fieles a la causa, y también a todo catalán, de la confusión que loe puede causar la campaña electoral.

Todos somos conocedores de la situación de extrema necesidad que ahoga no solamente a nuestra nación sino a muchos de sus ciudadanos. Todos vemos cómo la pobreza mima la sociedad que ayer llevaba del mediterráneo la corona, cómo se acentúa el acoso a la educación cristiana de nuestros hijos y a cualquier reminiscencia cristiana de la sociedad, cómo se desamparan los débiles ante la muerte y se impone a los médicos el saio del verdugo, cómo la burocracia perjudica nuestros campesinos y cómo nos encontramos, nuevamente, pero esta vez desprotegidos de nuestras antiguas murallas, bajo la zarpa y el asedio de los sarracenos que amenaza la seguridad de nuestras ciudades.

Los dolores y las penas a llorar son muchos y algunos de los partidos hacen promesa de combatirlos; pero, como siempre, nos encontramos realmente desamparados en esta causa: en el asilo parlamentario, que bien nos podría servir de manicomio, nadie quiere combatir la causa de esta penuria y todos son idólatras del mal que la causa. Las nuevas elecciones nos quieren dejar escoger, pues, quienes querremos que, desde el palacete de armas de Felipe V, acabe de vapulear con los últimos bastonazos a nuestra mermada sociedad y todavía más enferma nación.

Antes de callar nuestra voz y cerrar este manifiesto, queremos hacerles advertencia particularmente al respecto de las nuevas opciones que se presentan a elecciones. Ignoraremos los pelmazos de siempre, que ya son más que condenados por sus actos y dedicaremos unas palabras a las novedades conservadoras y nacionalistas de uno y otro lado.

Recordamos el derecho a vivir de la nación catalana, que nosotros proclamamos como tal pues no conocemos otra, frente a aquellos que hoy quieren negar su existencia y quieren disolverla en el caldero de una nación de provincias, de una nación-estado, artificial y sin alma, que ellos denominan la España.

El pueblo catalán, germinando dentro de nuestra tierra hace centurias, hizo nacer sobre esta región del mundo una tradición particular, que es nuestro espíritu nacional. Fue precisamente en el rescoldo de esta tradición que se hizo grande nuestra nación y su pueblo conductor, quién, brotando de los valles de la Cataluña Vieja, donde era abrigado, tramontó las cumbres, se derramó y se esparció por nuestras llanuras, hasta el mar del mundo, que también llegó a avizorar. Es este, el alma de nuestra alcurnia, la que tiene que volver a la vida nuestro pueblo y, con ella, la vitalidad de su actividad.

No negamos, como tampoco nunca lo hicieron los antiguos catalanes, nuestra patria común; porque ésta misma nunca hasta ahora nos había negado la propia existencia. La persecución de las grandes finalidades del mundo y la causa sobrenatural nos había hermanado con otras naciones que ni por su lengua ni por su tradición nos eran conocidas y con ellas hicimos un patrimonio común que nos sació con grandes bienes materiales y espirituales. Y, pese a nuestro indiscutible patriotismo español, hacemos horrores a la petición de los nacionalistas españoles de matar el espíritu nacional, que ellos creen germen de discordia, y de integrar violentamente, más bien disolver, Cataluña dentro de la España del artificio castellano.

Como la persona no pierde su naturaleza individual cuando participa de la sociedad humana, nuestra nación vive bajo el derecho de continuar su existencia sobre el mundo. Recuperar las vetas que unían nuestras naciones tiene que ser el objetivo de todo verdadero patriota que, sin rechazar su nacionalidad, quiere preservar Las Españas porque quiere conservar la causa misma de su unidad. Una vez sean restituidos los lazos de la fe, y su orden social y político, la unidad nos sobrevendrá como caída del cielo, y será definitivamente equilibrada y perpetua.

Si con el resto de las naciones españolas celebrábamos ayer la joya de ver el mundo a los pies de nuestra santa fe, hoy lloramos junto con ellas no tanto la pérdida de nuestra unidad, sino la destrucción de la causa de nuestra unidad, la destrucción del orden cristiano y el abandono del camino de la tradición. Pero la curación no nos vendrá de afuera. Nuestra menguada nación no pide trasplantes extranjeros, no solicita una nueva alcurnia de hombres ni clama por la llegada de una lengua desconocida. Ella ruega ver de vuelta el espíritu nacional pues es sin él que se agosta su lengua, su musculatura se atrofia y se desgasta su osamenta; cayendo al suelo vencida por las corrientes violentas del mundo, torrenteras del maligno, que hunden naciones porque ellas, como hacen las madres, cantan piadosas canciones a sus hijos.

Mucha gente, guiada ciegamente por el sentimiento, entiende lo que nosotros ahora exponíamos, pero, de la mano del liberalismo, se detienen aquí y para defender a la nación, según dicen, se abrazan al nacionalismo, que ya parece crecer desesperado y cancerosamente, al constatar la improductividad de sus equivocadas y temerarias probaturas.

Nos dirigimos también a todos aquellos quienes se vean bajo la tentación de perder la razón por motivo del sentimiento y consideren como amigos de la causa a estos perdidos. La vida nacional solo se puede recuperar con el retorno de su causa. Cataluña la hizo Dios, en palabras del patriarca Torras y Bages, y solo reencontrando nuestra fe podremos devolver el país en la vida. Una Cataluña olvidada de su esencia, por mucho que sea libre en el mundo de las naciones, no valdrá nada, más bien se disolverá todavía más rápidamente.

Repugnamos los principios liberales de la absoluta soberanía de la sociedad catalana, que no dispone del derecho de negarse a sí misma. No reconocemos como defensores de la nación aquellos quien, con el descuartizamiento de la filosofía liberal, quieren aislarla al mundo y llenarla todavía de más quebraderos de cabeza y falsas nociones de progreso que asustan solo de imaginar.

Porque nosotros no decidiremos entre la paternidad de la fe y la maternidad de la nación, protestamos y nos oponemos de frente a la elección absurda que nos presenta la opción nacionalista. Entre los partidos del centralismo extranjero y los nacionalistas de la libertad, nosotros defendemos la nación catalana. La muerte nos encontrará apoyando a nuestra madre y, mal la tengamos que ver morir primero, no nos entregaremos, más bien le haremos todavía más cubierto y por el entendimiento no se nos pasará la nefasta idea de deponer las manos entregándonos, a uno u otro verdugo, siguiendo la falsa promesa de que él nos va a guardar del resto de parecidos que nos amenazan.

Nosotros, que vemos las cosas tal y como son, hacemos armas contra todas las opciones conservadoras, contra aquellos que hoy sacan polvo a sus barretinas para parecer que defienden nuestra causa a la vez que hacen afilar los cuchillos jacobinos; pero, también, contra aquellos quién hablándonos de Cataluña, hacen como el embrujo de la sirena, y quieren, a la vez, dejarla expuesta a las tormentas que miran de negarla bajo el mar del mundo.

Por eso, una vez más, hacemos un llamamiento general pidiendo a todo el mundo el abstenerse de participar en esta nueva edición de la tragicomedia democrática; y, no apoyar, sea cuál sea el engaño, a ninguno de estos partidos que con ellos arrastran el germen de la discordia y la causa de nuestra perdición: en ningún de ellos encontramos el remedio de nuestros males, la resolución que todos anhelamos.

Pere Pau, Círcol Tradicionalista Ramon Parés y Vilasau (Barcelona)

Deje el primer comentario

Dejar una respuesta